Poszczególne numery

nr 22 (4/2020)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Paweł Janda: Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Śmierć upadłego
 • Magdalena Michalska-Kania: Obowiązki kontrolne syndyka względem pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez wierzyciela w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego
 • Rafał Adamus: Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym?
 • Mirosław Mozdżeń: Odpowiednie stosowanie art. 174 ust. 1 Prawa upadłościowego w przygotowanej likwidacji (studium przypadku)
 • Łukasz Grenda: Split payment a postępowanie upadłościowe
 • Wiktor Danielak, Piotr Zimmerman: Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zabezpieczenie wniosku restrukturyzacyjnego w kontekście postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez wierzyciela dłużnika de lege lata i de lege ferenda
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Prawo do odstąpienia od umów najmu w postępowaniu sanacyjnym – problemy najmów w galeriach handlowych
 • Magdalena Zwolińska, Grzegorz Godlewski: Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązanie z tytułu renty uzupełniającej za wypadek przy pracy
 • Dawid Paleczny: Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego
 • Ivan Smanio: Prawo restrukturyzacyjne i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Dwujęzyczna wersja przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego / Bilingual version of law regarding simplified restructuring proceedings

nr 21 (3/2020)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika
 • Patryk Filipiak: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg
 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane
 • Mirosław Mozdżeń: Przygotowana upadłość – zakres kontroli sprawowanej przez syndyka
 • Rafał Adamus: Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym
 • Wojciech Bokina, Małgorzata Woźniak, Magdalena Michalik: Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego beneficjenta w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy publicznej związanej z Covid-19 powoduje konieczność zwrotu dotacji?
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej w reżimie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk: Sprzedaż szpitala w ramach pre-packu – wybrane zagadnienia
 • Wojciech Młocek, Stefania Strzałka: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej w przypadku upadłości lub likwidacji spółki komandytowej
 • Ivan Smanio: Prawo upadłościowe i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Jacek Zin: Określenie wysokości kosztów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta przyznawanych syndykowi w formie zaliczki (art. 491 7 pr. up.)
 • Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 369/19 – upadłość a jeden wierzyciel – prawidłowa wykładnia art. 116 Ordynacji podatkowej

nr 20 (2/2020)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
 • Paweł Janda: Rozpoznanie wierzytelności przez syndyka w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
 • Piotr Kędzierski: Przegląd i ocena zmian przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Łukasz Kozakiewicz: Doręczanie pism w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Oczekiwania wierzycieli a realia rynkowe – likwidacja masy upadłości w świetle zasady optymalizacji
 • Rafał Adamus: Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania
 • Michał Węgliński: Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego i oczywista bezzasadność powództwa w upadłości i restrukturyzacji
 • Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy na obowiązek dokonania płatności bezpośredniej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy
 • Łukasz Grenda: Masa upadłości – ustalenie składu, domniemanie przynależności i postępowanie wyłączeniowe a odpowiedzialność syndyka
 • Wojciech Bokina, Radosław Graboś: Istnienie tylko jednej wierzytelności a odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członka zarządu sp. z o.o. lub s.a.
 • Piotr Kempiński: Obowiązki informacyjne upadłego wykonywane przez syndyka
 • Alicja Sobota, Łukasz Mróz: Obowiązki spółek w upadłości dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Małgorzata Ujma: Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości
 • Paweł Kuglarz: Nowa szansa dla polskiego i europejskiego prawa upadłościowego – dyrektywa UE o restrukturyzacji zapobiegawczej

nr 19 (1/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości
 • Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa z 30 sierpnia 2019 roku – wyzwanie dla sądów upadłościowych i syndyków
 • Paweł Janda: Weryfikacja formalna zgłoszenia wierzytelności przez syndyka masy upadłości
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Odpowiednie stosowanie art. 231 kodeksu pracy po nowelizacji prawa upadłościowego
 • Michał Węgliński: Kurator obligatariuszy – pozycja i zakres obowiązków w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Sławomir Witkowski: Parytet konwersji wierzytelności na udziały w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Przemysław Wołowski: Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Anna Krzanicka-Burda: Pozyskanie finansowania lub inwestora – zagadnienia wybrane
 • Magdalena Zwolińska: Praktyczne problemy ze środkami zgromadzonymi na rachunku ZFŚS upadłego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy
 • Michał Krasuń: Status prawny posiadacza gwarancyjnego weksla in blanco w postępowaniu upadłościowym
 • Kazimierz Jeleński: Czy układy częściowe wciąż mają sens?
 • Rafał Adamus: Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?
 • Bartosz Krzesiak, Patryk Piwowarek, Łukasz Trela: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 18 (4/2019)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Grzegorz Kozub: Przegląd najważniejszych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw
 • Wojciech Piłat: Celowo, umyślnie czy wskutek rażącego niedbalstwa – kilka uwag o doprowadzeniu do swojej niewypłacalności
 • Emil Szczepaniak: Akty wykonawcze dla ustaw związanych z ostatnimi zmianami w prawie upadłościowym. Zapowiedź konsultacji publicznych
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Mordasewicz: Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i innych ustaw z 30 sierpnia 2019 roku – omówienie głównych zmian. Część I
 • Łukasz Grenda: Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Marcin Kubiczek, Jakub Michalak: Specyfika wyceny przedsiębiorstw na potrzeby opisu i oszacowania
  w ramach procedury przygotowanej likwidacji oraz w toku postępowania upadłościowego
 • Cezary Zalewski: Wynagrodzenie nadzorcy, zarządcy, syndyka
 • Rafał Adamus: Niewypłacalność piłkarskiego klubu sportowego
 • Mateusz Palian: W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości
 • Norbert Frosztęga, Piotr Zimmerman: Status wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz: Egzekucja wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo po zatwierdzeniu układu
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18 – wytoczenie powództwa z art. 293 § 1 K.S.H. przez syndyka masy upadłości

nr 17 (3/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

Numer dostępny od 16 września.

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Cezary Zalewski: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
 • Aleksander Jerzy Witosz, Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • Rafał Adamus: O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dochodzenie roszczeń uzupełniających i przekazanie do masy upadłości
  przedmiotu majątkowego w przypadku bezskutecznej czynności prawnej upadłego
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Restrukturyzacja wierzytelności uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Piotr Kędzierski: Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki osobowej
  w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Funkcjonowanie rady nadzorczej w postępowaniu upadłościowym
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie przepisu
  art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • Marek Rechciński: Art. 75C prawa bankowego – chybiona regulacja czy wciąż niewykorzystany potencjał?
 • Rafał Adamus: Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości
  a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w świetle celu przepisów
 • Norbert Frosztęga, Bartosz Sierakowski: Obowiązek przekazania środków pieniężnych do masy upadłości
  w następstwie ubezskutecznienia kar umownych na podstawie art. 130A Prawa upadłościowego
 • Mateusz Waberski: Problematyka wykonywania umów leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Czornik, Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska: Restrukturyzacja zobowiązania podatkowego
  a obowiązek informowania o schemacie podatkowym
 • Dariusz Chrapoński: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 16 (2/2019)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu sanacyjnym na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacjnego
  na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego
 • Rafał Adamus: Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank
  o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Mariusz Purgał, Zbigniew Drabik: Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka – problemy praktyczne
 • Rafał Adamus: Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości
 • Jacek Pietrzela, Krzysztof Rudnik: Wybrane aspekty praktyczne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

nr 15 (1/2019)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  Pytania prawne skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od czerwca 2018 r.)
 • Cezary Zalewski: Sprzedaż w toku postępowania sanacyjnego ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 Pr.Re.)
 • Zbigniew Miczek: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 4 października 2018 roku (sygn. akt VIII GZ 182/18)
 • Paweł Janda: Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jako wierzytelność objęta układem
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga: Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Rafał Adamus: Kompetencja sędziego-komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym
 • Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, Anna Czornik: Wykonywanie uprawnień korporacyjnych z udziałów (akcji) przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
 • Rafał Adamus: Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi
 • Jakub Rak: Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych w drodze konwersji na udziały lub akcje
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Zwrot niedozwolonej pomocy publicznej w przypadku restrukturyzacji i upadłości – omówienie sprawy Oltchim

nr 14 (4/2018)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego
 • Mirosław Mozdżeń, Joanna Juszczyk-Posiła: Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie dochodzenia roszczeń z tego tytułu
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach: Oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych
  – wybrane problemy
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych
 • Patrycja Grenda, Łukasz Grenda: Restrukturyzacja wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Łukasz Świątek: Sytuacja prawna obligatariuszy na wypadek ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji emitenta
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: O kameleonie – jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE
 • Magdalena Zwolińska: Czy plan restrukturyzacyjny jest źródłem prawa pracy?
 • Kamila Cebelińska, Jakub Brzeski, Przemysław Wierzbicki: Pomoc publiczna w przypadku przygotowanej likwidacji
 • Bartosz Groele, Ewa Tkaczuk: Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action
 • Mateusz Kaliński: INSO 2018

nr 13 (3/2018)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. VI)
 • Paweł Janda: Zaskarżalność postanowień wydanych w celu zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Odpowiedzialność prawna członków rady wierzycieli w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Rafał Adamus: Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od jej członków uzupełnienia straty bilansowej?
 • Grzegorz Kozub: Likwidacja masy upadłości w drodze przetargu i aukcji – w trybie art. 320 Pr.U. czy z wolnej ręki – kształtowanie dobrych praktyk
 • Karolina Schiffter, Bartosz Sierakowski: Redukcja zatrudnienia jako forma działań sanacyjnych w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego
 • Miłosz Młynarski: Syndyk masy upadłości jako strona umów działowych – wybrane zagadnienia
 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część II
 • Łukasz Lewandowski: Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej a zawarcie układu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 roku, II CSK 468/17
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Rozbieżności w wykładni pojęcia „czasu właściwego” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • Łukasz Wolbach: Roszczenie o przelanie do masy upadłości sum nieprzekazanych wierzycielom – analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACA 1484/17
 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2017

nr 12 (2.2018)

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej
 • Michał Królikowski, Arkadiusz Górski: Pozorna czy realna kolizja obowiązków? Relacja art. 302 k.k. do art. 57 i 77 k.k.s.
 • Norbert Frosztęga: Wpływ ogłoszenia upadłości na udzielone przez dłużnika pełnomocnictwa
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. II
 • Renata Krasnosielska-Dajnowicz: Praktyczne aspekty zagadnienia wyłączenia od egzekucji tzw. środków europejskich i mienia zakupionego z tych środków w kontekście ogłoszonej upadłości
 • Aleksandra Krawczyk-Giehsmann: Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym
 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część I
 • Katarzyna Sarek-Sadurska, Tomasz Sadurski: Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Anna Michalska: Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 23.02.2018 r.
 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2016
 • Patryk Filipiak: Konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

nr 11 (1.2018)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Emil Szczepanik – Konferencja „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”
 • Paweł Janda – Realizacja roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • Rafał Adamus – Układ częściowy a problem głosowania w grupach
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin – Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. I
 • Klaudia Jakubiec, Maciej Tuszakowski – Rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności instytucji finansowych w postępowaniu upadłościowym konsumenta – zagadnienia praktyczne
 • Tadeusz Grzesiak, Mateusz Kaliński – Ochrona praw wspólników w układzie konwersyjnym – wątpliwości natury konstytucyjnej
 • Robert Fluder – Ochrona prawnokarna postępowań restrukturyzacyjnych przed negatywnymi zachowaniami dłużnika
 • Miłosz Młynarski – Wyznaczony przez sędziego-komisarza termin do zawarcia umowy sprzedaży
 • Marek Rechciński – Dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym – science fiction czy niedaleka przyszłość?
 • Anna Michalska – Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej w toku postępowania upadłościowego
 • Arkadiusz Górski – Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

nr 10 (4.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III)
 • Dariusz Chrapoński – Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Andrzej Torbus – Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości
 • Cezary Zalewski – Układ częściowy
 • Rafał Adamus – Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja
 • Aleksander Jerzy Witosz – Układ a kwestia przedawnienia
 • Radomir Szaraniec – Problem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga – Czy postępowanie upadłościowe może toczyć się
  pomimo stwierdzenia przez sąd braku podstaw do ogłoszenia upadłości?
 • Michał Królikowski, Łukasz Strycharczyk – Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku
  o upadłość celowej spółki deweloperskiej
 • Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska – Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych za zobowiązania upadłego
 • Sabina Korpalska – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw
  w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r.
 • Kazimierz Jeleński – Problemy z cesją wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności
 • Agata Majchrowska – Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa i uznane za bezskuteczne
  – w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne
 • Anna Hrycaj – Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

nr 9 (3.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Piotr Gil – Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela – Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack).
 • Grzegorz Godlewski, Anna Krzanicka-Burda – Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.
 • Maria Wiktorowicz, Marek Kochański, Małgorzata Anisimowicz – Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.
 • Adriana Kidawa – Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne.
 • Bartłomiej Solarz – Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.
 • Maciej Tuszakowski, Łukasz Witkowski – Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.
 • Magdalena Zwolińska – Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.
 • Andrzej Gąsior – Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

nr 8 (2.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I).
 • Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski – Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka.
 • Patryk Filipiak – Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz – Interes wierzycieli a wstrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w restrukturyzacji.
 • Grzegorz Kozub – Rada wierzycieli w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach – Dostawa nieruchomości w postępowaniach upadłościowych a podatek od towarów i usług.
 • Zbigniew Miczek – Przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez doradców restrukturyzacyjnych.
 • Robert Fluder, Małgorzata Anisimowicz – Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu.
 • Marek Porzycki – Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Łukasz Grenda – Dopuszczalność ograniczeń w rozporządzaniu składnikami masy upadłości ustanowionych w toku innych postępowań.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Nieoczywista oczywistość. Sąd najwyższy o skutku egzekucyjnym wykonania przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

nr 7 (1.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Aleksandra Machowska – Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.
 • Grzegorz Kozub – Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.
 • Łukasz Grenda – Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Adam Królik – Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół – Postępowanie podatkowe, a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.
 • Jerzy Pałys – O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.
 • Witold Missala – Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych.
 • Rafał Adamus – Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym.
 • Alicja Sobota, Marek Porzycki – Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.
 • Karolina Łapiak – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.
 • Paweł Kuglarz – Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 6 (4.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Stanisław Gurgul – Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków
 • Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski – Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi
 • Cezary Zalewski – Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Paweł Janda – Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika
 • Małgorzata Lewandowska-Myczka – Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński – Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Rafał Adamus – Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska – Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Andrzej Gąsior – Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • Anna Czornik, Paulina Koczwara – Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne
 • Agnieszka Biała – Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA
 • Maciej Gazda – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 5 (3.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Cezary Zalewski: Sprawność postępowania upadłościowego – uwagi praktyczne
 • Paweł Biliński, Jarosław Horobiowski: Instytucja procesowa z art. 29 Prawa upadłościowego
  jako efektywny środek uporządkowania i uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu
  w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska, Konrad Forysiak: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie
  upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Zbigniew Miczek: Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Anetta Malmuk-Cieplak: Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika
 • Anna Hrycaj, Bartosz Sierakowski: Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego
  i innych zobowiązań masy upadłości
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Alicja Sobota: Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
  w świetle jej normatywnej definicji
 • Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne
 • Paweł Kuśmierek: Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Piotr Paweł Wydrzyński: O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego
 • Wojciech Piłat: Nowe procedury przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji bankowych (resolution regime)

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 4 (2.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Piotr Zimmerman: Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Łukasz Grenda: Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe
 • Dariusz Chrapoński: Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjne
 • Łukasz Trela, Adam Królik: Wpływ zdarzeń prawnych w toku postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia
 • Rafał Adamus: Czy prokurent nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika?
 • Bartosz Sierakowski: Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Anna Czornik, Ewa Tkaczuk: Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku VAT z tytułu „ulgi za złe długi” sprzed nowelizacji ustawy z 16 listopada 2012 roku
 • Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji
 • Jarosław Horobiowski: De Fide et Ratione numquam satis!

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 3 (1.2016)

W numerze:

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego
 • Rafał Adamus: Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
 • Aneta Komenda: Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • Daria Popłonyk: Zgłaszanie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności w odrębnym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec deweloperów na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. i po tej dacie
 • Anna Żuława: Zaskarżalność wybranych postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Jarosław Zagrodnik: Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość
 • Wojciech Bokina: Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym
 • Bartosz Groele, Paulina Koczwara: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Hrycaj: Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Zbigniew Miczek: O wierze w możliwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych
 • Piotr Stanisławiszyn: Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 2 (2.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Łukasz Lipowicz: Analiza wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd – próba określenia przyszłej praktyki sądowej
 • Łukasz Grenda: Wniosek restrukturyzacyjny
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu
 • Jarosław Horobiowski: Kluczowe osiągnięcia nowelizacji
 • Rafał Adamus: Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 § 1 i 5 k.k.s.)
 • Zbigniew Miczek: Przepisy intertemporalne w Prawie restrukturyzacyjnym
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Obowiązkowe ubezpieczenie OC syndyka
 • Paulina Koczwara, Bartosz Groele: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym
 • Tomasz Rogala: Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla a nowe prawo restrukturyzacyjne
 • Rafał Adamus: Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości
 • Agnieszka Cybulska, Tomasz Biel: Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 1 (1.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Cztery postępowania restrukturyzacyjne
 • Wojciech Piłat: Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym
 • Aleksandra Machowska: Sprawy upadłościowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najnowsze orzecznictwo
 • Paweł Kuglarz: Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich
 • Jacek Werengowski: Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli
 • Patryk Filipiak, Anna Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zbigniew Miczek: Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości
 • Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski: Orzecznictwo SN i jego błędne interpretacje prawa upadłościowego jako przyczyna zmian w prawie
 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką
 • Paweł Janda: Artykuł 98 prawa upadłościowego i naprawczego jako podstawa restrukturyzacji kontraktów upadłego – uwagi ogólne

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF